تکلیف

آن هنگام که عینیت جهان در چشم‌های‌مان گم می‌شود،‏ جهانی دیگر پدیدار می‌گردد؛ گستره‌ای ابدی که تمام تجربه‌های ما در آن جای می گیرند و معنا می‌شوند. تکه‌ای از این جهان بی‌کرانه، به میانجی دوربین به تصویر در می‌آید. عکس که حاصل این دریافت شهودی‌ست،‏ به کمک چیزهای که نشان‌مان می‌دهد، بی‌وقفه ما را تکرار می‌کند؛ عکس آینه‌ای در برابر حقیقت ماست‎؛ در برابر ترس و تنهایی ما؛ در برابر بهت و اندوه و ناگفته‌های ما و در این میان آنچه رنج مدام است تشدید و تکثیر این تجربه‌ها به دست توانای عکس‌هاست. اکنون این آینه‌ها پیش‌روی شماست.

*این مجموعه را به عنوان تکلیف برای کلاس عکاسی‌ام گرفتم به همین دلیل نام آنرا تکلیف گذاشتم. 

 

No.1, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.2, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.3, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.4, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.5, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.6, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.7, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.8, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.9, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.10, From the series "Assignment" © Omid Omidvari


No.11, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.12, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.13, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

No.14, From the series "Assignment" © Omid Omidvari

سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ نویسنده: امید امیدواری